El lector digital

Atesa la incorporació de nous gèneres discursius, que requereixen diferents tipus de processos de lectura, el lector digital ha de tenir un perfil determinat i dominar una sèrie de destreses.

A continuació detallem les mancances de molts lectors que no tenen les competències ni les estratègies requerides, tant per a la lectura impresa com per a la lectura a Internet, i que cal tenir en compte a l'hora d'elaborar objectius i estratègies d'ensenyament-aprenentatge.

Perfil de lector poc competent

Lectura en material imprès

Lectura a Internet

 

1. Reproducció textual de la informació.

2. Presenten dificultats per relacionar la informació nova amb la que ja posseeixen.

3. Tenen mancances per organitzar el material lògicament.

 

 

1. Són superficials i curiosos.

2. Fan escanejos aproximatius.

3. Observen elements textuals però no pretenen establir associacions amb la informació trobada.

4. No tenen un objectiu de cerca.

 

Perfil de lector competent