Ús d’operadors booleans

La cerca booleana porta el nom del matemàtic britànic George Boole (1815-1864). Aquest va formular una àlgebra que pretenia explicar les lleis fonamentals de les operacions lògiques que regeixen els raonaments. La naturalesa binària de l’anomenada lògica booleana (veritat/falsedat), la fa compatible amb el sistema binari emprat en els ordinadors, i ha esdevingut la base per a molts motors i sistemes de cerca.

La lògica booleana es basa en tres operadors lògics: OR, AND i NOT. En el quadre següent es desenvolupen les característiques i l’ús de cadascun d’aquests operadors:

 

 

Operador

Què fa? Quan el puc utilitzar?

AND

 

 

 

 

 • Demana tots els termes (o frases entre cometes) que s’enllacen i que apareixen en el document, en qualsevol ordre.
 • La utilització d’ AND estreny la cerca, és a dir: en augmentar el nombre de termes que el cercador ha de tenir en compte en cercar un document, fa que el nombre trobat sigui menor, a mesura que s’hi van afegint termes.
 • Quan més termes s’adjuntin, menys documents trobarà el cercador.
 • Es pot utilitzarper juntar diferents tipus de conceptes i per arribar a un nombre més reduït de resultats.

OR

 

 

 

 

 

 

 • Demana que en els documents cercats hi hagi, com a mínim, un terme dels proposats.
 • La utilització d’OR amplia la cerca, ja que s’amplien les possibilitats que apareguin més documents que continguin un terme o l’altre i no els dos a la vegada.
 • Quan més termes s’adjuntin, més documents trobarà el cercador.
 • S’utilitza per juntar conceptes similars o sinònims.

AND NOT

 • Exclou els documents que contenen els termes que segueixen l’operador.
 • Usant AND NOT es limita la cerca, en excloure els termes que proposem.
 • Aquest operador s’utilitza quan ja s’ha realitzat una cerca, i apareixen uns resultats que determinen que vulguem refusar alguns termes que apareixen sovint, i que no ens interessen.
 • De tota manera, s’ha ‘utilitzar amb molta cura, perquè es poden eliminar moltes pàgines que ens podrien resultar interessants.