Recollir la informació

Escriure mentre es llegeix, en qualsevol suport, ajuda a aprofundir i a retenir en diversos sentits, sobretot fent relacions en la nostra estructura de pensament, cosa que augmenta la capacitat de comprensió. Així doncs, cal utilitzar les estratègies següents:

Guardar aquestes notes a part per recordar-les i tenir-les a punt, si és necessari.