Identificar paraules clau

 

Descripció

 

Identificar les paraules clau d’un enunciat de cerca.

 

 

Objectius

 

Reconèixer les paraules clau per poder-les emprar amb eficàcia en una cerca.

 

 

Com es fa?

 

A partir d’uns enunciats de cerca donats, cal distingir quines són les paraules clau i quines les paraules buides.

 

 

Com la puc adaptar?

 

A partir d’enunciats de treballs reals dels alumnes.

 

 

Com la puc avaluar?

 

 

On puc trobar més informació?

 

Estratègia Utilitzar paraules clau.

 

OBJECTIU DE LA PRÀCTICA

Aprendre a identificar les paraules clau d’un enunciat de cerca.

 

QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE

 

 

COM HO POTS FER

Enunciats de cerca:

 

RESULTATS

 

 

 

Paraules plenes

 

noms

 

 

adjectius

 

 

verbs

 

 

 

Paraules buides

adverbis

 

 

preposicions

 

 

articles

 

 

pronoms

 

 

conjuncions

 

 

interjeccions

 

 

 

CONCLUSIONS

Explica de tres a cinc línies el que has après amb aquesta pràctica.