Utilitzar paraules clau i no paraules buides

La divisió clàssica de les paraules en classes inclou el nom, l’adjectiu, el verb, l’adverbi, la preposició, l’article, el pronom, la conjunció i la interjecció. Les tres primeres classes són les paraules considerades plenes perquè són les que aporten més significat a la frase o sentència a què pertanyen, és a dir, diem que són paraules plenes de significat, i les anomenem paraules clau. Les classes restants tenen un significat molt feble o pràcticament nul, ja que fan d’enllaços, de connectors o de referents d’altres paraules, per això les anomenem paraules buides, perquè no tenen gairebé significat.

Les paraules buides també s’anomenen de vegades mots d’aturada (de l’anglès stopwords) ja que són les que dificulten la feina dels motors de cerca, perquè alenteixen l’obtenció de resultats, ja que la base de dades no les indexa i el programa informàtic no les reconeix.

Quan fem una cerca amb paraules clau és millor utilitzar noms, adjectius o verbs, però sobretot els primers perquè són la classe de mots que estrenyeran més l’obtenció de resultats, i així obtindrem resultats millors.

Podeu consultar la llista de mots d’aturada d’alguns cercadors, per evitar-los en les vostres cerques. Una adreça on podeu buscar aquests mots d’aturada en disset llengües és : http://www.ranks.nl/stopwords/.